2022-12-08 16:15 || 1.0.0
 • Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Cikkek
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 887-7901 | E-mail: info@ogk.hu
  Magas kontrasztú nézet

  Etikai állásfoglalás

  Az Országos Gerincgyógyászati Központ és az egészségipari partnerek közötti nem-kereskedelmi jellegű kapcsolatok etikai vonatkozásairól.

  Preambulum

  Ismeretes, hogy az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által évekkel ezelőtt kezdeményezett kongresszusi vizsgálat nyomán széleskörű társadalmi kritika fogalmazódott meg az egészségügyi szolgáltatók (orvosok és intézetek) valamint az egészségipari piaci szereplők (gyártó- és kereskedelmi vállalatok) közötti anyagi érdekeltségek és pénzmozgások átláthatóságát illetően. E vizsgálatok eredményeképpen az amerikai, s a szempontunkból ugyanilyen kiemelt fontosságú európai egészségügyi szereplők sorra fogalmazzák meg azokat az etikai irányelveket, amelyek mentén e kapcsolatrendszer egyes elemei az egészségügyi ellátás fejlődését a legmagasabb etikai elvárásoknak megfelelően, s a társadalom számára transzparens módon biztosítják. Európában e tekintetben a MEDTECH 2022. március 25-én elfogadott álláspontja vált iránymutatóvá, amit magunk teljes egészében követendőnek találtunk. (1. sz. Melléklet)

  Nem kétséges, hogy az egészségügyi gyártók és forgalmazók elemi gazdasági érdeke, hogy termékeiknek minél nagyobb piacot szerezzenek. A megszerzett piaci részesedésből keletkező nyereség egy részét a termékek használatának oktatására, s újabb termékek kifejlesztésére fordítják. A termékek kifejlesztésében, a használat oktatásában gyakorló orvosok részvétele nélkülözhetetlen. Az orvostársadalom azon képviselői, akik e folyamatokban részt vesznek, ezek eredményeképpen munkajövedelemhez, vagy intellektuális tulajdonhoz (szabadalomhoz) köthető bevételekre tesznek szert. Az is része az objektív valóságnak, hogy bármely orvos juthat olyan pénzügyi helyzetbe, hogy felhalmozásainak egy részét olyan gyártók részvényeibe fektesse, akik az általa is ismert gyógyítási részterület kiemelt szereplői.

  Nincs kifogásunk orvosok és cégek ilyen típusú kapcsolatai ellen. Ugyanakkor támogatjuk azt a nemzetközi törekvést, hogy ilyen kapcsolatokkal rendelkező orvosok (ha tudományos vagy oktatási közszereplés részesei) tegyék nyilvánossá a rendezvény dokumentumaiban ilyen jellegű elkötelezettségeiket.

  Állásfoglalásunk az említett kapcsolatrendszeren túlmutató, a mindennapi életben felvetődő olyan kérdésekhez ad útmutatót, ahol megítélésünk szerint az OGK dolgozóitól egyértelmű etikai-morális viselkedés elvárható, sőt, alkalmazási követelmény.

  Az OGK és az egészségipari szereplők közti kapcsolatok jellege

  • 1. Az OGK dolgozói intézeti munkájuk során önálló kereskedelmi tevékenységet (beszerzést, továbbértékesítést, stb.) nem végeznek.
  • 2. Orvosaink a szakma elismert művelőiként hazai és nemzetközi konferenciákon állandó előadók. Előadásaink szakmai kérdésekről, nem pedig egészségipari termékekről szólnak. Ugyanakkor gyakran fordul elő, hogy egyes cégek által szervezett szimpóziumokra vagy szakmai továbbképzésekre munkatársaink előadás tartására az adott cégtől meghívást kapnak. Ezen előadások tárgya vagy általános gerincsebészeti, vagy az adott termékkel kapcsolatos intézményi tapasztalatok ismertetése. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően e tevékenységükért munkatársaink a szervező cégtől költségtérítést és tiszteletdíjat kapnak.
  • 3. Intézetünkben nagyszámú (valamennyi esetben ETT engedéllyel rendelkező) kutatási projektet végzünk, melyek egy részét egészségipari szereplők finanszírozzák. Munkatársaink egy része e tevékenység során munkajövedelemhez jut..
  • 4. Az orvosi innováció a szakmai fejlődés motorja. Intézetünk munkatársai nagyszámú szabadalomban részesek, e szám folyamatosan bővül. Azon szabadalmak, amelyek piaci termékben testesülnek meg, szabadalom-hasznosítási szerződés során a szabadalmas számára jövedelmet jelentenek. Ezen szabadalmak nyomán szerzett jövedelmeket dolgozóink magánügyének tekintjük, az intézeti (vagy szolgálati) szabadalmi kötelezettség fogalmát elutasítjuk.
  • 5. Munkatársaink pénzügyi befektetéseire nincs rálátásunk. Munkaszerződésük keretein belül nincs lehetőségünk erről beszámoltatni Őket. Fontos megjegyezni, hogy cégünknek ilyen jellegű szándéka nem volt, s nem lesz a jövőben sem.

  Az egészségipari szereplőkkel való kapcsolatot illető elvárások az OGK munkatársai felé

  • 1. Az OGK kutatási–fejlesztési programjában való részvétel, aminek etikai vonatkozásait belső szabályzatunk egyértelműen rögzít.
  • 2. Ösztönözzük munkatársaink részvételét az egészségipar által szervezett, az OGK intézményesített részvételét nem igénylő kutatásokban is. Ugyanakkor ennek bejelentését a főigazgató felé kötelezővé tesszük.
  • 3. Cégek által szervezett szakmai továbbképzéseken előadóként való részvétel szintén főigazgatói engedélyhez kötött.
  • 4. Cégek által szervezett eseményeken munkatársaink csak intézetünk képviseletében jelenhetnek meg. Ilyen jellegű meghívásról a főigazgató felé bejelentési kötelezettségük van.
  • 5. Intézetünk valamennyi dolgozója az intézetvezetés felé történő bejelentési kötelezettség nélkül vehet részt szabadalmak bejelentésében. A szolgálati szabadalom fogalmát változatlanul nem fogadjuk el. Amennyiben kiderül, hogy egy adott szabadalom létrehozásakor intézetünk dolgozója közös tudásanyagot használ fel, illetve más munkatársunk intellektuális jogait sérti, a dolgozó munkaviszonyát megszüntetjük.
  • 6. Ösztönözzük munkatársaink részvételét olyan kutatásokban, amelyeket cégek finanszíroznak, s végeredményben szabadalmak jöhetnek létre. Ezt a tevékenységet intézeti szinten önállóan szabályozzuk, elismerve valamennyi munkatársunk intellektuális teljesítményét és jogait. Az ilyen módon keletkező intellektuális tulajdonból (szabadalom) cégünk jövedelemre nem tart igényt, ugyanakkor elismerjük és ösztönözzük azt, hogy munkatársaink minél több szabadalomban váljanak tulajdonossá, s abból minél nagyobb jövedelemhez jussanak.

  Az egészségipari szereplők és intézetünk kapcsolata

  Intézetünk nagyszámú egészségipari céggel folytat kereskedelmi kapcsolatot.

  Részünkről alapvető elvárás, hogy kereskedelmi partnereink ismerjék, s magukra nézve kötelező jelleggel ismerjék el a MEDTECH-útmutatóban rögzített irányelveket. Intézetünk részéről deklaráljuk a következőket.

  • 1. Nem várunk és nem fogadunk el olyan juttatásokat és előnyöket, amelyek ellentétesek a MEDTECH-útmutatóban foglaltakkal.
  • 2. Beszerzéseink során kizárólag a beszerzendő termékek ár/értékarányát s a szállító cég által biztosított szakmai feltételrendszer (berendezéseknél garanciális elemek, szerviz, alkatrészellátás, rendelkezésre állás, stb., implantátumoknál a kéziműszerpark minősége, az implantatum innovációs szintje, a konszignációs raktár jellemzői, stb., fogyóanyagoknál a pótlás körülményei, stb.) minőségét tekintjük irányadónak.
  • 3. Igényeljük, hogy a beszerzett termékek használatával kapcsolatos szakmai képzéseket az adott cég a legmagasabb elvárható szinten biztosítsa intézetünk dolgozóinak.
  • 4. Engedélyezzük, hogy intézetünk dolgozói részt vehessenek az adott termékek használatával kapcsolatos külföldi képzéseken is.
  • 5. Minden olyan kutatási projekt, amely egy cég adott termékének klinikai használhatóságáról szól, intézetünk részéről támogatásra talál. Az adott termék bizonyítékokon alapuló megbízhatósági és használhatósági dokumentációjának, illetve az adott klinikai vizsgálat felépítésének és engedélyeinek ismeretében döntünk az intézeti szerepvállalásról. Ilyen irányú tevékenységünk intézetünk K+F Osztályának szervezésében, a hazai és nemzetközi etikai szabályzók által meghatározott feltételrendszerben zajlik.
  • 6. Lehetőséget adunk arra, hogy munkatársaink hazai vagy nemzetközi szakmai rendezvényeken vegyenek részt a MEDTECH-útmutató I. és III. fejezetében rögzített feltételek szerint. Ilyen jellegű megkereséseket cégek kizárólag a főigazgatón keresztül juttathatnak el intézetünk munkatársaihoz.
  • 7. Intézetünk munkatársai számára engedélyezzük, hogy szerződéses keretek között részt vegyenek egészségipari cégek tanácsadó testületeiben, igazgatóságában vagy egyéb szervezeteiben. Engedélyezzük, hogy szigorúan szerződéses alapon meghívott előadóként vegyenek részt cégek által szervezett továbbképzéseken, s tudomásul vesszük, hogy e tevékenységhez köthetően költségtérítést fogadjanak el a már említett MEDTECH-dokumentum III. és V. fejezetében foglaltak szerint.
  • 8. Intézetünk mindenkori főigazgatójának tilos elfogadnia cégtámogatást akár hazai, akár nemzetközi vonatkozásban. A főigazgató hazai és nemzetközi szerepléseit vagy a rendező szervezet, vagy intézetünk közvetlenül finanszírozza.
  • 9. Intézetünk továbbra is jelentős pénzügyi támogatást nyújt munkatársainak hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken való részvételére, ezért mindazon munkatársakat, akik a fentebb leírt irányelveket megszegik, szankciókkal sújtjuk.
  • 10. Intézetünk kapcsolatrendszerében levő alapítványok felé a velünk kereskedelmi kapcsolatban levő cégek adományait köszönettel vesszük. Ugyanakkor deklaráljuk, hogy ezen adományok az adott cég számára semmiféle kereskedelmi előnyre nem jogosítanak, azt kifejezetten az adott cég társadalmi felelősségvállalása demonstrálásának tekintjük.
  • 11. Cégek által munkatársainknak felkínált ösztöndíjak, célképzések, vagy kutatásaikhoz való bármilyen hozzájárulás a cégek a MEDTECH-útmutató IV. és VI. fejezetében leírtak szerint fogadható el.

  Záró gondolatok

  Az egészségipar szereplői a fokozódó társadalmi kontroll hatására együttesen döntöttek arról, hogy az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel (orvosok, intézmények, stb.) való kapcsolatrendszerükben deklarálják a következő alapelveket:

  • juttatásaikkal nem befolyásolják a beszerzési döntéshozókat,
  • az egészségügyi szereplőkkel való kapcsolatukat minden szinten átláthatóvá és nyilvánossá teszik,
  • e kapcsolat minden elemét szigorúan dokumentálják.

  Azt gondoljuk, hogy ez az egyértelmű és korrekt kezdeményezés az egészségügyi ellátók (és szakmai szervezeteik) részéről hasonló jellegű állásfoglalást tesz szükségessé.

  Intézetünk ennek az erkölcsi kötelezettségének tett eleget a jelen Állásfoglalás nyilvánosságra hozatalával.

  2022. május 16.

  Dr. Hoffer Zoltán
  Főigazgató

  Az etikus üzleti gyakorlat törvénytára, a MEDTECH szakmai irányelve az egészségügyi ellátók részére