Az Országos Gerincgyógyászati Központ olyan közfinanszírozott intézmény, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének szinte teljes spektrumát átfogja.

English

Dr. Somhegyi Annamária Ph.D.

Személyi adatok

Név: dr. Somhegyi Annamária (Dr. Kelemen Zsoltné)
Telefon: 30-2025317
e-mail: annamaria.somhegyi@bhc.hu
Születési hely, idő: Budapest, 1954. február 23.
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: férjem Dr. Kelemen Zsolt, három gyermekem: Kelemen Koppány (1977), dr. Kelemen Örkény (1977), Kelemen Zsuzsa (1980).

Végzettség és szakképzettség

  • 1972: kitűnő érettségi a budapesti Eötvös József Gimnáziumban;
  • 1978: „cum laude” általános orvosi diploma a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán;
  • 1985: szakvizsga reumatológiából és fizioterápiából jeles eredménnyel; 
  • 2004: közigazgatási szakvizsga jó eredménnyel. 

Nyelvtudás

  • 1968-1972: latin tanulmányok, tanulmányi versenyen első helyezés
  • 1972: érettségi orosz nyelvből (ezt a nyelvet már nem használom);
  • 1988: középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből (angolul írok, olvasok, előadok és tárgyalok);
  • 1996: egészségügyi szakmai anyaggal bővített „C” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga német nyelvből (németül írok, olvasok, előadok és tárgyalok). 

Tudományos tevékenység

1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi (mai nevén PhD) tudományos minősítését szereztem meg, a tudományos munka címe: „Középiskolás Scheuermann-betegek klinikai, radiológiai és psychológiai vizsgálata”. Az értekezés következtéseinek megfelelően 1995-ben elindítottam és vezettem a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját. Tudományos publikációk száma 98 (MTMT-ben rögzítve). Ezeken kívül még számos pedagógiai és önkormányzati újságban jelent meg a gyermekek egészségéhez szükséges iskolai tennivalókkal kapcsolatos szakmai írásom. 

Oktatási tevékenység

1985-1998: Medikus- és szakorvosképzésben reumatológia tárgy gyakorlati oktatása, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (HIETE) Reumatológiai Tanszékének oktatójaként.
2006 - 2016: a fizioterápia szakképzésben a szakvizsgára készülő orvosok oktatása gerinciskola témakörben (előadás kötelező tanfolyamon), a Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinikájának Reumatológiai Tanszéki Csoportja külső oktatójaként.
1998-ban pedagógus-továbbképző program alapítása és akkreditációja a testnevelésben végzendő speciális tartásjavító tornáról, majd ennek megújítása  2004-ben, végül 2010-ben kibővített és aktualizált tartalommal újra-alapítása és akkreditációja.
1998-2014: Testnevelő pedagógusok továbbképzése az Országos Gerincgyógyászati Központ önálló, majd a Testnevelési Egyetemmel közös akkreditált pedagógus-továbbképzésén, oktatás a tartáskorrekció témakörben. 
2006 óta a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán vizsgaelnökként részvétel a gyógytornász-államvizsgáztatásban. 
2010: védőnői továbbképzés 18 megyében és a fővárosban a mozgásszervi betegségek iskolaegészségügyi szűréséről, iskolai prevenciójáról.
2016/2017: a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet meghívott oktatójaként részvétel az Intézet által végzett oktatásban.   

Tudományos társasági tagság, funkció: 

A Magyar Reumatológusok Egyesületének 1978 óta vagyok tagja, a European Spine Society alapító tagja voltam 1991-ben, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság alapító tagja vagyok 1991 óta, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság főtitkára voltam 2000-2005 között, majd 2012-2015 között elnöke voltam. A Népegészségügyi Tudományos Társaság, a Magyar Egészségügyi Társaság, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság, a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, az Eduvital Net Tudományos Tanácsa tagja, a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaságnak vezetőségi tagja is vagyok.  

Munkahelyek: 

1978-1998: az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben dolgoztam előbb a nemzetközi betegeket ellátó reumatológiai osztályon, majd az ország akkori egyetlen Reumatológiai és Fizioterápiai Tanszékén, ahol főorvosként a tanszékvezető professzor helyettese voltam. 1995-1998. között a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját indítottam el és irányítottam a kórház vezetésének támogatásával.

1998-2001: a Gerincgyógyászati Nemzeti Központban folytattam a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának irányítását, mint prevenciós igazgató.

2001-2006: az Egészségügyi Minisztériumban dolgoztam mint vezető főtanácsos, előbb az Egészségpolitikai Főosztályon, majd a Népegészségügyi Főosztályon. Fő munkaterületemet a gyermekek egészségét érintő népegészségügyi feladatok jelentették, ezen belül legfőbb szakmai eredménynek az iskolai egészségfejlesztési normatíva bevezetésének a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság döntései nyomán történt megtervezését (2003-2006) tartom.

2006-tól (újra) az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója vagyok.

2016/2017: a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet meghívott, majd rendes oktatójaként részt veszek az Intézet által végzett oktatásban.

Szakmai tapasztalat a prevenció, egészségfejlesztés terén:

1995-2001:

A gyermekek gerinc-állapotának romlása miatt prevenciós programot indítottam és vezettem az összes illetékes orvosi szakmai kollégium ill. társaság egyetértésével, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság és a Gerincgyógyászati Nemzeti Központ prevenciós programjaként. A forrást az Egészségügyi Minisztérium ill. az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatása biztosította, az Oktatási Minisztérium szakmai támogatása mellett. A prevenciós program két lényegi célja: mindennapi testnevelés, valamint a testnevelés részeként speciális tartásjavító torna végzése minden gyermekkel. Az 1995-ben elindított prevenciós program a testnevelő tanárok, tanítók és óvónők részére továbbképzést s az azon résztvevő pedagógusoknak oktatási anyagokat (könyv és videókazetták) nyújtott; a létező összes támadásponton felhívta a pedagógusok, iskolafenntartók, szülők figyelmét a gyermekek egészségi állapotának problémájára és a megoldás szükségességére; országszerte oktató tanszékek hálózatát és szabályosan akkreditált pedagógus-továbbképző programot hozott létre; beépítette a szükséges mozgásanyag végzését a Nemzeti Alaptantervbe, a testnevelési kerettantervekbe, a testnevelők és edzők képesítési követelményei közé; elérte, hogy a 2001-ben elindított Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, valamint a 2003-ban átstrukturált, országgyűlési határozattal is megerősített, „Egészség Évtizede Népegészségügyi Program” elnevezésű népegészségügyi program mindkét alapcélt tartalmazza; végül sok más küzdőtárssal együtt elérte, hogy a nemzeti köznevelésról szóló 2011. évi CXC. törvény 4 év alatt felmenő rendszerben tartalmazza a kötelező mindennapi testnevelést.

2001-2006:

Az Egészségügyi Minisztériumba azért léptem be, hogy a gyermekek egészségét szolgáló iskolai tennivalók érdekében az államigazgatási téren szükséges lépések megtételéért dolgozhassak. Erre keretet a 2001-ben elkészített és kormányrendelettel elindított, majd 2003-ban országgyűlési határozattal is megerősített Népegészségügyi Program biztosított. Jelentős eredmény volt a kezdeményezésemre 2001-ben kiírt több-tárcás minisztériumi pályázat a mindennapi testnevelés megvalósíthatóságának bizonyítására, valamint, hogy 2003-ban a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság megfelelő döntései nyomán az illetékes tárcákkal közösen elkészítettük az iskolai egészségfejlesztési normatíva (=teljeskörű iskolai egészségfejlesztés) tervét - bár megvalósítására a kormányok részéről 2003-2010 között hiányzott a források biztosítása. 

2006-tól:

Az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójaként fő feladatom volt, hogy az Egészségügyi Minisztériumban elkészített iskolai egészségfejlesztési normatíva terv (=teljeskörű iskolai egészségfejlesztés) megvalósítását a TÁMOP forrásából több önkormányzattal, azok iskoláival elkezdjük addig is, míg a kormányzati szándék megszületik annak fokozatos, országos elterjesztésére. Ebben a munkában a népegészségügy és az iskolaegészségügy vezető szakembereivel dolgoztunk együtt. Másik fontos része a munkámnak az volt, hogy elérjük: az oktatási kormányprogramban szerepeljen és a 2010-ben felálló kormányzat valósítsa meg a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés fokozatos elterjesztését. E célokat sikerült elérnünk. A 2010-es kormányprogram, a „Nemzeti együttműködés programja” szerepelteti az oktatási államtitkár, dr. Hoffmann Rózsa által 2009-ben közzétett oktatási tézisek első prioritását: „Erkölcsre, tudásra, egészségre nevelés”, és külön kitér a mindennapi testnevelés felmenő rendszerű bevezetésére. Végül a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény tartalmazza a mindennapi testnevelés 4 év alatt felmenő rendszerben történő megvalósítását, s a törvény a nevelésre, azon belül a testi és lelki egészségre nevelésre nagy hangsúlyt helyez; a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. sz. EMMI-rendelet teljesíti az egészséges táplálkozás korszerű elvárásainak kötelezővé tételét, miközben a helyi termékek felhasználását segíti a Kormány által 2012. februárban elfogadott Nemzeti Vidékstratégia. Így kimondható, hogy a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés a köznevelés rendszerébe beépülve történő megvalósulás útján halad. 
2014. október 30-án átvehettem Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár úr meghatalmazását, mellyel a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés témakörében az egészségügyi államtitkárság nevében járhatok el, majd 2015. decemberben meghatalmazásomat Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár úr megújította.     
E meghatalmazás birtokában sikerült több olyan feladat megoldását elérni, mely addig elérhetetlennek bizonyult. Így sikerült a két illetékes államtitkárság együttműködésében elkészítenünk, majd az Oktatási Hivatal által minden iskolába eljuttatnunk a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés mindennapi iskolai tennivalóit összefoglaló és az azokhoz fellelhető segítségeket összegyűjtő „TIE ajánlást”, mely a www.kormany.hu alábbi linkjén megtekinthető:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&source=2&type=402&year=2016#!DocumentBrowse
valamint megtekinthető a www.egeszseg.hu c. hivatalos honlapon is:
http://www.egeszseg.hu/oldal/teljeskoru-iskolai-egeszsegfejlesztes-a-mindennapokban.

2018. július 16-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a WHO „Schools for Health (SHE)” hálózat magyar koordinátorának nevezett ki, hogy a nemzetközi színtéren képviseljem a nálunk megtett számos egyedülálló vagy szinte egyedülálló fontos lépést az iskolai egészségfejlesztés terén.

Elismerések

1997-ben a Magyar Gerincgyógyászati Társaság a „Magyar gerincgyógyászatért” kitüntetést adományozta a gerincgyógyászati prevencióban kifejtett munkámért. 2002-ben az ifjúsági- és sportminiszter „Kerezsi Endre díj”-at adományozott a tanulóifjúság egészségesebb és teljesebb életének előmozdítására tett erőfeszítéseimért. 2015-ben a Magyar Gyógytornászok-Fizioterapeuták Társasága jubileuma alkalmából díszoklevelet adományozott részemre, valamint a Magyar Védőnők Egyesülete tiszteletbeli védőnővé fogadott. 2016-ban a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság a „Védünk, óvunk ifjúság” kisplasztika adományozásával ismerte el a gyermekek egészségéért végzett munkámat. 

Interjúk

Előadások

A mozgás jelentősége idős korban

Tájékoztatás

Tisztelt Betegeink!

A járványügyi helyzet aktuális alakulására való tekintettel az Országos Gerincgyógyászati Központ közfinanszírozott járóbeteg-ellátásában
2021. március 08-ától ÁTMENETILEG CSAK SÜRGŐSSÉGI indikációjú gerincgyógyászati ellátás nyújtására van lehetőség.

Ennek igénybevételéhez sürgősségi háziorvosi vagy szakorvosi beutaló és előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges a (+36) 1 887-7900 telefonszámon.


 Tisztelt Hozzátartozók!

A közegészségügyi-járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. szeptember 3-tól az Országos Gerincgyógyászati Központ fekvőbeteg osztályain
LÁTOGATÁSI TILALOM LÉPETT ÉLETBE!

Járóbeteg-ellátás esetén a hozzátartozók kizárólag akkor léphetnek be az Intézetbe, ha a páciens kiskorú vagy mozgásában korlátozott vagy egyéb okok miatt önállóan közlekedni, ügyintézni nem képes. Ebben az esetben is kizárólag EGY kísérő kaphat bebocsájtást.

Betegbiztonsági protokollunkat ITT olvashatják el.

A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.


Megértésüket és türelmüket köszönjük!