• Intézetünk
 • Munkatársaink
 • Tevékenységeink
 • Orvosoknak
 • Gyakori kérdések
 • Elérhetőségek
 • Karrier
 • Telefon: (+36) 1 489-5200 | E-mail: info@ogk.hu
  Sajtómegjelenések
  Sajtóközlemények
  2021-es cikkek
  2020-as cikkek
  2019-es cikkek
  2018-as cikkek
  2017-es cikkek
  2016-os cikkek
  2015-ös cikkek
  2014-es cikkek
  2013-as cikkek

  Járványkórházban küzd a betegekért a Meru csapat tagja

  Vadas József, intézetünk Intenzív Terápiás Osztályának szakápolója részt vesz a járványügyi ellátásban, szabadidejében pedig ugyancsak embert próbáló futóversenyeken vesz részt. Ennek apropóján készített vele interjút merusportcare.com, melyet az alábbiakban teljes terjedelmében közlünk. Ez úton is köszönjük a József és minden az ellátásban részt vevő kollégája odaadó munkáját.

  Vadas József szakápoló

  Vadas József, a Magyar Futósport Egyesület versenyzője, a Meru csapat tagja. Szabadidejében fut, és ha teheti, Spartan versenyeken vesz részt, ha épp nincs járvány, amikor azonban dolgozik, az első vonalban kell helytállnia. Ápolóként dolgozik egy járványkórházban.

   

  Miért lettél a´polo´ e´s ami´g nem volt ja´rva´ny, mivel foglalkozta´l?

  - 2011-ben, az idősebbik hu´gom hata´sa´ra - aki, akkor a´polo´nőke´nt dolgozott - jelentkeztem az Orsza´gos Mentőszolga´lathoz. Ma´r ekkor tudtam, hogy jo´ helyen vagyok, a segi´tő szakma az e´n hivata´som. Ma´sodik a´lloma´s az Orsza´gos Baleseti Inte´zet Idegsebe´szeti oszta´lya volt, ahol Vargek Aniko´ vett a sza´rnyai ala´, nagyon sokat tanultam, fontos a´lloma´sa volt ez az e´letemnek e´s az ege´szse´gu¨gyi karrieremnek egyara´nt. Jelenleg az Orsza´gos Gerincgyo´gya´szati Ko¨zpont intenzi´v oszta´lya´n dolgozom, imma´r hetedik e´ve. Tavaly ma´rciusban azonban a´talakult a jo´l megszokott e´letu¨nk, amikor beko¨szo¨nto¨tt a járvány első hulla´ma...

   

  Mikor lett a mindennapotok re´sze a ja´rva´nykezele´s? Mikor va´ltatok ja´rva´nyko´rha´zza´?

  - 2020 ma´rcius ko¨zepe´n e´pp egy Spartan-versenyről jo¨ttem haza Mallorca´ro´l, amikor azzal szembesu¨ltem, hogy szinte minden a´talakulo´ban van. Előszo¨r csak egy ko¨remail e´rkezett, hogy Magyarorsza´gon is megjelenőben van a vírus. Egyre nagyobb terhele´snek volt kite´ve a hazai ege´szse´gu¨gy, eze´rt a korma´ny egy rendeletben u´gy do¨nto¨tt, hogy szu¨kse´g esete´n bevonhatja az ella´ta´sba a maga´nszektorban dolgozo´kat is. A Budai Ege´szse´gko¨zpont volt az első maga´ninte´zme´ny, amelyet az a´llami ko´rha´zak tehermentesi´te´se´re bevontak a járványella´ta´sba. Rengeteg felszerele´s e´rkezett, ve´dőruha´zat, le´legeztetőge´pek. Elkezdődo¨tt a ko´rha´zunk a´talaki´ta´sa. Majd elkezdtu¨nk mi is fertőzo¨tt betegeket fogadni.

   

  Ha´nyan dolgoztok itt e´s ha´ny beteget tudtok ella´tni?

  - Hatvan a´gyon - ebből ti´z intenzi´v tera´pia´s - la´tjuk el a betegeket. Nehezi´tette az ella´ta´st, hogy a ma´sodik e´s harmadik hulla´mna´l is elveze´nyeltek tőlu¨nk dolgozo´kat ku¨lo¨nbo¨ző budapesti ko´rha´zakba, ahol le´tsza´mhia´nnyal ku¨zdo¨ttek, i´gy neku¨nk be kellett vonni az ella´ta´sba a gyo´gytorna´szokat, masszőro¨ket, asszisztenseket is, akik mindannyian nagy segi´tse´gu¨nkre vannak a mindennapok nehe´z kihi´va´saiban.

   

  Mi kell ahhoz szakmailag e´s emberileg, hogy egy ilyen terhet felva´llaljon egy inte´zme´ny?

  - A legfontosabb a megfelelő infrastruktu´ra, hogy ezeket a betegeket egya´ltala´n fogadni tudjuk. Nagyon fontos a huma´n erőforra´s, a kolle´ga´im szakmai felke´szu¨ltse´ge, tuda´sa, tapasztalata. Kardina´lis ke´rde´s, hogy mennyi a pa´ciens-orvos-nőve´r ara´ny, vagyis, hogy egy betegre mennyi szakszeme´lyzet jut. Szerencse´re na´lunk ez optima´lis, de i´gy is vannak nagyon keme´ny műszakok. A baj me´g jobban o¨sszekova´csolta a ta´rsasa´got, nagyon jo´ csapatot alkotunk az orvosokkal, illetve a to¨bbi emeleten dolgozo´ kolle´ga´kkal.

   

  Hogy e´litek meg ti lelkileg ezt a nagy terhet?

  - Lelkileg nagyon nehe´z. Nehe´z mindennap felkelni e´s bemenni, lehu´zni a 12 o´ra´s műszakot e´s ko¨zben, uta´na mosolyogni. Ne´ha azt veszem e´szre magamon, hogy megyek az utca´n e´s azt ne´zem, ki hord maszkot, ha rajta van a maszk, akkor helyesen haszna´lja-e. Mi egy műszakban körülbelül 6-8 o´ra´t to¨ltu¨nk az overa´llban, FFP2-es maszkban, ami ma´r 2 o´ra uta´n hu´zza, va´gja a fu¨lu¨nket. Nem ko¨nnyi´ti meg a helyzetu¨nket, hogy 3 pa´r gumikesztyűben kell a´polnunk, perife´ria´s, illetve arte´ria´s kanu¨lt szu´rni. E´rezzu¨k, hogy nagy teher van a va´llunkon e´s hogy szu¨kse´g van ra´nk. A pa´cienseknek szu¨kse´gu¨k van ra´nk. Minden nap u´jult erővel jo¨vu¨nk be dolgozni, mert egyszerűen nincs ma´s va´laszta´sunk, segi´tenu¨nk kell.

   

  Mint sportolo´, le tudsz-e vonni ba´rmi tanulsa´got abbo´l, hogy milyen koru´ e´s a´llapotu´ betegek keru¨lnek be hozza´tok?

  - A betegse´g nem va´logat, ugyanu´gy elkaphatja fiatal e´s idősebb is. Magyarorsza´gon a vezető hala´lokok ko¨zo¨tt az első helyen szerepelnek a szi´v- e´s e´rrendszeri megbetegede´sek, ami az elhi´za´shoz vezethető vissza. Nagyon sokan mozga´sszege´ny e´letmo´dot e´lnek e´s ege´szse´gtelenu¨l ta´pla´lkoznak. Ezen mindenke´pp va´ltoztatnia kellene mindenkinek a saja´t hata´rain belu¨l. Azt tapasztaljuk, hogy az elhi´za´s nagy kocka´zatot jelent a fertőze´s rosszabb kimenetele´t illetően. Meg kellene e´rtenie mindenkinek, hogy be kell tartani a ja´rva´nyu¨gyi szaba´lyokat. Mindenki hordja e´s hordja jól a maszkot a ko¨ztereken, vonatokon, buszokon. A sebe´szi maszkokat 4 o´ra´nke´nt csere´lju¨k, ha viszont textilmaszkot haszna´lunk, akkor mossuk e´s vasaljuk ki. Ne ja´rjunk addig versenyekre (ba´rhogy is nevezzu¨k most őket), ami´g nem cso¨kkennek a sza´mok a megfelelő szintre. Tartsuk a ta´volsa´got, egyedu¨l fussunk! Nem szeretne´k senkit sem meggyőzni, hogy kell-e a ve´dőolta´s vagy sem. De u´gy gondolom, hogy ba´rmelyik vakcina jobb, mint a semmi.

   

  Hogy tudtok a ve´dőruha´zaton ki´vu¨l ve´dekezni, főleg lelkileg? Neked mennyiben segi´t a sport e´s egya´ltala´n, mennyi időd van edzeni, amio´ta a ja´rva´nykezele´sben dolgozol?

  - Amio´ta tart a pande´mia, szerencse´re nem kaptam el a vi´rust. Megkaptam mindke´t olta´st, betartom a ja´rva´nyu¨gyi korla´toza´sokat e´s sportolok, amikor tehetem, illetve lehetőse´gem van ra´. Sajnos egy kora´bbi se´ru¨le´s miatt u´jra fel kell e´pi´tenem magam, aminek a mostani beoszta´sunk sem kedvez tu´lsa´gosan. Sokszor e´rzem azt, hogy el kellene menni futni, de annyira fa´radt vagyok az előző napi műszak miatt, hogy legszi´vesebben otthon maradne´k e´s ege´sz nap csak feku¨dne´k. De nekem a futa´s az, ami kitiszti´tja a fejemet, nem gondolok a benti dolgokra, csak a futa´sra... csak arra, hogy az egyik la´bamat a ma´sik uta´n tegyem.

   

  Mit tanulta´l az uto´bbi ko¨zel egy e´vben, nem szakmailag, sokkal inka´bb emberileg, mennyivel lette´l ma´s ember, miben alaki´tott ez a helyzet te´ged leginkább?

  - Az eleje´n, amikor me´g csak gyakorla´s szintje´n volt ez a beo¨lto¨ze´s, kivetkőze´s, sokszor egy erőteljes fe´lsz volt bennem, aggo´dtam, hogy mi lesz ha elkapom e´s hazaviszem a vi´rust e´s megfertőzo¨m a csala´dtagjaimat. Ugyanezt la´ttam a to¨bbiek arca´n is, de pa´nikot senkin sem láttam. Azta´n, ahogy teltek a hetek, ho´napok, adapta´lo´dtunk a helyzethez. E´n nem vettem e´szre semmife´le sze´thu´za´st oszta´lyon belu¨l, sőt, me´g jobb csapatta´ formált minket. Mindenki otthon hagyja a saja´t proble´ma´it e´s csak arra koncentra´l, hogy a legjobb tuda´sa szerint ve´gezze a munka´ja´t. Mi va´ltozott meg bennem? Tala´n me´g jobban e´rte´kelem az e´letet, az egyu¨tt to¨lto¨tt időt a szeretteimmel, és azt, hogy ege´szse´ges vagyok.

   

  És ha lehet ilyet kérdezni, mire vagy a legbüszkébb az elmúlt egy évből?

  - Arra, hogy a kisebbik hu´gom - aki, mint mondtam, szinte´n ege´szse´gu¨gyis - lett az e´v Covid szakdolgozo´ja a “Fogjunk Össze” program keretében elindított szavazáson.