Az Országos Gerincgyógyászati Központ hazánk egyetlen olyan közfinanszírozott kórháza, amely a gerincbetegségek diagnosztikájának és kezelésének teljes spektrumát átfogja.

English

Dr. PhD. Somhegyi Annamária

Személyi adatok

Telefon: 302025317
email: annamaria.somhegyi@bhc.hu
Születési hely, idő: Budapest, 1954. február 23.
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: férjem Dr. Kelemen Zsolt, három gyermekem: Kelemen Koppány (1977), dr. Kelemen Örkény (1977), Kelemen Zsuzsa (1980).

Végzettség és szakképzettség

1972: kitűnő érettségi a budapesti Eötvös József Gimnáziumban;
1978: „cum laude” általános orvosi diploma a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán;
1985: szakvizsga reumatológiából és fizioterápiából jeles eredménnyel;
2004: közigazgatási szakvizsga jó eredménnyel.

Nyelvtudás

1972: érettségi orosz nyelvből (ezt a nyelvet már nem használom);
1988: középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből (angolul írok, olvasok, előadok és tárgyalok);
1996: egészségügyi szakmai anyaggal bővített „C” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga német nyelvből (németül írok, olvasok, előadok és tárgyalok).

Tudományos tevékenység

1993ban a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi (mai nevén PhD) tudományos minősítését szereztem meg, a tudományos munka címe: „Középiskolás Scheuermannbetegek klinikai, radiológiai és psychológiai vizsgálata”. Az értekezés következtéseinek megfelelően 1995ben elindítottam és vezettem a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját.
Tudományos publikációk: 45 közlemény, 18 könyv ill. könyvrészlet, számos tudományos előadás. Ezeken kívül számos pedagógiai és önkormányzati újságban jelent meg a gyermekek egészségéhez szükséges iskolai tennivalókkal kapcsolatos szakmai írásom.
Oktatási tevékenység: Medikus és szakorvosképzés 1998ig rendszeresen, azóta évente 1 alkalommal részvétel a szakorvosképzésben. Testnevelő pedagógusok továbbképzése 19952001 között országszerte több száz továbbképzési alkalmon, azt követően kevésbé rendszeresen. 2004: polgármesterek és kisebbségi önkormányzati képviselők részére népegészségügyi témájú továbbképzés minden megyében. 2006 óta a SEB Egészségügyi Főiskolai Karán vizsgaelnökként részvétel a gyógytornász államvizsgáztatásban. 2010: védőnői továbbképzés 18 megyében és a fővárosban a mozgásszervi betegségek iskola-egészségügyi szűréséről, iskolai prevenciójáról. 1998ban pedagógus továbbképző program alapítása és akkreditációja a testnevelésben végzendő speciális tartásjavító tornáról, majd ennek megújítása 2004ben, végül 2010ben kibővített és aktualizált tartalommal újraalapítása és akkreditációja. 2006ban a teljes körű iskolai egészségfejlesztés személyiségfejlesztő tevékenységeihez tartozó 2 pedagógus továbbképző program alapításának és akkreditáltatásának irányítása. A 2011/12es tanévben szülői tájékoztató fórumok szervezése és azokon a szülők tájékoztatása a mindennapi testnevelés megfelelő hatékonyságáról, a szülők ebben viselt felelősségéről – ezt a tájékoztató sorozatot az Eduvital Nettel közösen végeztük. 2014ben az elektronikus médiumok segítségével folytattam a szülők tájékoztatását országszerte.
Tudományos társasági tagság, funkció: a Magyar Reumatológusok Egyesületének 1978 óta vagyok tagja, a European Spine Society alapító tagja voltam 1991ben, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság alapító tagja vagyok 1991 óta, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság főtitkára voltam 20002005 között, 2012. decembere óta pedig elnöke vagyok. A Népegészségügyi Tudományos Társaság, a Magyar Egészségügyi Társaság, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaság, a Népegészségügyi Képző és Kutatóhelyek Országos Egyesülete, az Eduvital Net Tudományos Tanácsa tagja, a Fodor József Iskola-egészségügyi Társaságnak vezetőségi tagja is vagyok.

Munkahelyek

19781998: az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben dolgoztam előbb a nemzetközi betegeket ellátó reumatológiai osztályon, majd az ország akkori egyetlen Reumatológiai és Fizioterápiai Tanszékén, ahol főorvosként a tanszékvezető professzor helyettese voltam. 19951998. között a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját indítottam el és irányítottam a kórház vezetésének támogatásával.
19982001: a Gerincgyógyászati Nemzeti Központban folytattam a Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának irányítását, mint prevenciós igazgató.
20012006: az Egészségügyi Minisztériumban dolgoztam mint vezető főtanácsos, előbb az Egészségpolitikai Főosztályon, majd a Népegészségügyi Főosztályon. Fő munkaterületemet a gyermekek egészségét érintő népegészségügyi feladatok jelentették, ezen belül legfőbb szakmai eredménynek az iskolai egészségfejlesztési normatíva bevezetésének a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság döntései nyomán történt megtervezését (20032006) tartom.
2006tól (újra) az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója vagyok.

Szakmai tapasztalat a prevenció, egészségfejlesztés terén

19952001:
A gyermekek gerincállapotának romlása miatt prevenciós programot indítottam és vezettem az összes illetékes orvosi szakmai kollégium ill. társaság egyetértésével, a Magyar Gerincgyógyászati Társaság és a Gerincgyógyászati Nemzeti Központ prevenciós programjaként. A forrást az Egészségügyi Minisztérium ill. az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatása biztosította, az Oktatási Minisztérium szakmai támogatása mellett. A prevenciós program két lényegi célja: mindennapi testnevelés, valamint a testnevelés részeként speciális tartásjavító torna végzése minden gyermekkel. Az 1995ben elindított prevenciós program a testnevelő tanárok, tanítók és óvónők részére továbbképzést s az azon résztvevő pedagógusoknak oktatási anyagokat (könyv és videókazetták) nyújtott; a létező összes támadásponton felhívta a pedagógusok, iskolafenntartók, szülők figyelmét a gyermekek egészségi állapotának problémájára és a megoldás szükségességére; országszerte oktató tanszékek hálózatát és szabályosan akkreditált pedagógus továbbképző programot hozott létre; beépítette a szükséges mozgásanyag végzését a Nemzeti Alaptantervbe, a testnevelési kerettantervekbe, a testnevelők és edzők képesítési követelményei közé; elérte, hogy a 2001ben elindított Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program, valamint a 2003ban átstrukturált, országgyűlési határozattal is megerősített, „Egészség Évtizede Népegészségügyi Program” elnevezésű népegészségügyi program mindkét alapcélt tartalmazza; végül sok más küzdőtárssal együtt elérte, hogy a nemzeti köznevelésról szóló 2011. évi CXC. törvény 4 év alatt felmenő rendszerben tartalmazza a kötelező mindennapi testnevelést.
20012006:
Az Egészségügyi Minisztériumba azért léptem be, hogy a gyermekek egészségét szolgáló iskolai tennivalók érdekében az államigazgatási téren szükséges lépések megtételéért dolgozhassak. Erre keretet a 2001ben elkészített és kormányrendelettel elindított, majd 2003ban országgyűlési határozattal is megerősített Népegészségügyi Program biztosított. Jelentős eredmény volt a kezdeményezésemre 2001ben kiírt többtárcás minisztériumi pályázat a mindennapi testnevelés megvalósíthatóságának bizonyítására, valamint, hogy 2003ban a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság megfelelő döntései nyomán az illetékes tárcákkal közösen elkészítettük az iskolai egészségfejlesztési normatíva (=teljes körű iskolai egészségfejlesztés) tervét bár megvalósítására a kormányok részéről 20032010 között hiányzott a források biztosítása.

2006tól:
Az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatójaként fő feladatom volt, hogy az Egészségügyi Minisztériumban elkészített iskolai egészségfejlesztési normatíva terv (=teljeskörű iskolai egészségfejlesztés) megvalósítását a TÁMOP forrásából több önkormányzattal, azok iskoláival elkezdjük addig is, míg a kormányzati szándék megszületik annak fokozatos, országos elterjesztésére. Ebben a munkában a népegészségügy és az iskolaegészségügy vezető szakembereivel dolgoztunk együtt. Másik fontos része a munkámnak az volt, hogy elérjük: az oktatási kormányprogramban szerepeljen és a 2010ben felálló kormányzat valósítsa meg a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés fokozatos elterjesztését. E célokat sikerült elérnünk. A 2010es kormányprogram, a „Nemzeti együttműködés programja” szerepelteti az oktatási államtitkár, dr. Hoffmann Rózsa által 2009ben közzétett oktatási tézisek első prioritását: „Erkölcsre, tudásra, egészségre nevelés”, és külön kitér a mindennapi testnevelés felmenő rendszerű bevezetésére. Végül a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény tartalmazza a mindennapi testnevelés 4 év alatt felmenő rendszerben történő megvalósítását, s a törvény a nevelésre, azon belül a testi és lelki egészségre nevelésre nagy hangsúlyt helyez; a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. sz. EMMI rendelet teljesíti az egészséges táplálkozás korszerű elvárásainak kötelezővé tételét, miközben a helyi termékek felhasználását segíti a Kormány által 2012. februárban elfogadott Nemzeti Vidékstratégia. Így kimondható, hogy a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés a köznevelés rendszerébe beépülve történő megvalósulás útján halad.
Az Országos Gerincgyógyászati Központ részéről jelenleg a mindennapi testnevelés egészségfejlesztő hatékonyságának elősegítéséért, azon belül többek között a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló mozgásanyag helyes végzésének segítéséért dolgozunk. Ezen törekvésünkben az Országos Gyermek-egészségügyi Intézettel, melynek szakértője vagyok, valamint az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal és az Eduvital Nettel is együttműködünk.
2014. október 30án átvehettem Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár úr meghatalmazását, mellyel a teljes körű iskolai egészségfejlesztés témakörében az egészségügyi államtitkárság nevében járhatok el. E meghatalmazás birtokában máris sikerült több olyan feladat megoldását elérni, mely eddig elérhetetlennek bizonyult.

Elismerések

1997ben a Magyar Gerincgyógyászati Társaság a „Magyar gerincgyógyászatért” kitüntetést adományozta a gerincgyógyászati prevencióban kifejtett munkámért. 2002ben az ifjúsági és sportminiszter „Kerezsi Endre díj”at adományozott a tanulóifjúság egészségesebb és teljesebb életének előmozdítására tett erőfeszítéseimért.

Interjúk

Előadások

A mozgás jelentősége idős korban